Omzendbrief permanente vorming - overgangsmaatregelen

U kan onderstaande informatie ook terugvinden in omzendbrief CIR020 en CIR032.

Op 24 februari 2015 werd het koninklijk besluit van 20 februari 2015 tot bepaling van het aantal uren permanente vorming relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder, bedoeld in de artikelen 511, § 4, eerste lid, en 555/1, eerste lid, 5, van het Gerechtelijk Wetboek, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit koninklijk besluit bepaalt dat er minimum 15 uren vorming dienen te worden gevolgd door de gerechtsdeurwaarders, de kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de stagiairs, en dit over een periode van twee jaar. Voor de stagiairs werd in voornoemd reglement onder punt 2.2. een meer strikte regeling bepaald, namelijk het volgen van 30 uren opleiding gedurende een periode van twee jaar.

De erkenningsaanvragen voor de opleidingen die plaats hebben gevonden tussen 1 februari 2014 en 8 juni 2015 (de uitvoeringsdatum van het regelement) moeten binnen een termijn van 2 maanden ingediend worden, met andere woorden uiterlijk voor 8 augustus 2015.

A. DE (KANDIDAAT-) GERECHTSDEURWAARDER

Het reglement inzake de permante vorming bevat de volgende bepalingen. 

Artikel 2.1., eerste lid van het reglement
« Elke gerechtsdeurwaarder en elke kandidaat-gerechtsdeurwaarder is verplicht om minstens 15 punten permanente vorming over een periode van 2 jaren te behalen, waarbij de termijn een aanvang neemt vanaf de inwerkingtreding van dit reglement of vanaf de benoeming. »

Artikel 3.4., tweede lid van het reglement:
« De gerechtsdeurwaarders en de kandidaat-gerechtsdeurwaarders moet minstens 5 juridische punten behalen. »

Artikel 9.3. van het reglement:
« Indien de verslaggever van de Nationale Kamer vaststelt dat een gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn verplichtingen inzake de permanente vorming niet heeft nageleefd, brengen zij het directiecomité van de Nationale Kamer op de hoogte. Het directiecomité kan de betrokkene uitnodigen om hem/haar te horen. Indien het directiecomité van oordeel is dat zulks een geschikte maatregel is, kan het de betrokkene een buitengewone bijkomende termijn verlenen om zijn toestand te regulariseren. Het directiecomité bepaalt de termijn rekening houdend met de vastgestelde tekortkoming.

Het directiecomité van de Kamer kan daarna desgevallend beslissen om de tuchtcommissie te vatten. »

Rekening houdende met de voorschriften van artikel 2.1., is er geen andere keuze dan de eerste cyclus permanente vorming voor kandidaten en titularissen te laten aanvangen op 8 juni 2015, de uitvoeringsdatum van het Reglement.

B. DE STAGIAIRS

a. Het aantal uren permanente vorming voor de stagiairs

Artikel 2.2. van het Reglement:
“EIke stagiair is verplicht om 30 punten permanente vorming over een periode van 2 jaren, vanaf de aanvang van de stage, te behalen.”

Artikel 9.1. van het Reglement:
"De Nationale Kamer controleert of de stagiairs hun verplichtingen inzake permanente vorming hebben nageleefd.

Op het moment dat de stagiair de Nationale Kamer verzoekt om uitreiking van het stagecertificaat, maakt hij zijn puntenkaart, vergezeld van alle noodzakelijke bewijsstukken, aan de Nationale Kamer over.

Indien de Nationale Kamer van oordeel is dat de verplichtingen inzake niet behoorlijk werden nageleefd, gaat zij niet over tot uitreiking van het stagecertificaat. De stagiair kan worden uitgenodigd om gehoord te worden. De beslissing tot niet-uitreiking dient gemotiveerd te worden."

Gemakkelijkheidshalve worden hieronder de verschillende hypotheses hernomen waaronder de stagiair-gerechtsdeurwaarder kan vallen.

b/ De overgangsaanvragen

Artikel 6.1., laatste lid van het Reglement:

“De erkenningscommissie zal eveneens kennis nemen van aanvragen voor een opleiding, lidmaatschap in een commissie of comité, studiedag, cursus of juridische publicatie die plaats vond tussen 1 februari 2014 en de datum van inwerkingtreding van dit reglement bepaald overeenkomstig artikel 11 van dit reglement. De erkenning moet worden aangevraagd binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding.”

Zoals bovenaan gesteld, zal de erkenningscommissie worden ingesteld op 27/03/2015.

De erkenningscommissie kan alsdan gedurende een periode van twee maanden punten kunnen toekennen voor permanente vorming gevolgd in de periode tussen 01/02/2014 en 08/06/2015.

De stagiairs die hun stagecertificaat hebben verkregen (artikel 6 van de wet 07/01/2014)

De stagiairs die onder het nieuw statuut hun stagecertificaat hebben gekregen, worden geacht hun stage te hebben volbracht.

De wettelijke overgangsperiode (regeling stages ‘ancien régime’) liep af op 26/09/2014. Hiertoe kan verwezen worden naar de omzendbrief 2014C1R065.

Quid met stagiairs die niet slagen voor het examen of niet nuttig gerangschikt zijn om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder benoemd te worden? Hebben zij dan geen wettelijke verplichting meer tot permanente vorming?

De permanente vorming kan voor deze stagiairs niet langer gelden ais conditio sine qua non voor de verkrijging van het stagecertificaat, aangezien zij hier reeds over beschikken. De permanente vorming dient wel te worden beschouwd als een morele verplichting, en dit tot zij tot kandidaat
gerechtsdeurwaarder benoemd worden door de Koning.

De stagiairs zonder stagecertificaat die hun stage hebben afgerond na 01/02/2014, maar vóór 24/02/2015 (i.e. de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20/02/2015)

Voor deze stagiairs stelt zich geen probleem: zij kunnen hun stagecertificaat aanvragen zonder verplichtingen opzichtens de permanente vorming. Het voornoemde voorschrift inzake de morele verplichting tot permanente vorming geldt.

De stagiairs zonder stagecertificaat die hun stage zullen beëindigen in de periode van twee jaar na 24/02/2015

Voor deze stagiairs zal een proportionele regeling worden gehanteerd.

2 jaar > 30 punten
1 jaar > 15 punten
Elk begonnen trimester > 4 punten

VOORBEELD 1
Stagiair beëindigt de stage op 15/05/2015. De stagiair dient 4 punten te behalen sedert 24/02/2015, want we bevinden ons in een eerste begonnen trimester na de datum van inwerkingtreding van het betreffende koninklijk besluit.

VOORBEELD 2
Stagiair beëindigt de stage op 07/09/2016. De stagiair dient 27 punten opleiding te behalen om het stagecertificaat te kunnen verkrijgen: 

  • 24/02/2015-24/02/2016: 15 punten
  • 24/02/2016-07/09/2016: 7 maanden = 3 trimester begonnen in het 2 jaar = 12 punten

De stagiair is zijn stage begonnen na 24/02/2015

Volledige toepassing van de nieuwe wetgeving en de stagiair dient de volledige 30 punten permanente vorming te behalen.