Oproep kandidaten Federale bemiddelingscommissie

donderdag, juni 20, 2019 - 11:45

Tweede oproep tot kandidaten voor een mandaat van Franstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de magistraten en een mandaat als Nederlandstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de gerechtsdeurwaarders bij het bureau van de Federale bemiddelingscommissie

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2019, dat in werking is getreden op 1 juni 2019, werd overgegaan tot de aanwijzing van de leden van het bureau van de Federale bemiddelingscommissie. Bij ontstentenis van voordrachten van kandidaat-magistraten voor het mandaat als Franstalig plaatsvervangend lid en een kandidaat-gerechtsdeurwaarder voor het mandaat als Nederlandstalig plaatsvervangend lid, werd er overgegaan tot een nieuwe oproep tot kandidaatstelling (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juni 2019).

De kandidaturen voor de twee betrokken mandaten worden uiterlijk tegen 30 augustus 2019 per aangetekende zending gericht aan de instantie waartoe de betrokken kandidaat behoort. De kandidaturen gaan vergezeld van een curriculum vitae, een motivatiebrief, een uittreksel uit het strafregister, het bewijs van een van de competenties vereist voor de functie en, in voorkomend geval, het bewijs van hun erkenning.

De met reden omklede voordrachten, alsmede de bewijsstukken worden gericht aan de bevoegde instanties van de FOD Justitie, ter attentie van de heer Jean-Paul Janssens, Voorzitter, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, per aangetekende zending tegen uiterlijk 20 september 2019.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Federale Bemiddelingscommissie.

BijlageGrootte
PDF icon 20190617_tweede_oproep_van_de_federale_bemiddelingscommissie.pdf24.57 KB