Potpourri III gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

vrijdag, mei 13, 2016 - 15:15

Op 13/05/2016 werd Potpourri III gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In bijlage vindt u de artikels die relevant zijn voor de gerechtsdeurwaarders.

Inning van onbetwiste geldschulden

Artikel 6 

Exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders in de procedure van de invordering van onbetwiste geldschulden worden vrijgesteld van registratierechten. 

Artikel 127 - 128

Deze artikels maken de nieuwe prodecure voor de invordering van onbetwiste geldschulden ook toepasbaar tussen bedrijven die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn gevestigd.

E-betekening

Artikel 8 -17 & artikel 123

Met de e-betekening wordt een nieuwe stap gezet richting digitalisering van justitie. Gerechtsdeurwaarders kunnen in burgerlijke zaken en strafzaken voortaan beslissen of ze hun exploot op elektronische wijze betekenen of aan de persoon zelf. Dat de betekening in strafzaken niet verplicht elektronisch moet worden opgestart, is een gemiste kans voor de informatieverstrekking naar de parketten. In burgerlijke zaken is het dan weer evident dat de gerechtsdeurwaarder de keuzemogelijkheid krijgt, gelet op de lokale betrokkenheid van de gerechtsdeurwaarder en zijn kennis van het onderwerp. Ook het territorialiteitsprincipe blijft behouden.

In de praktijk zal de betekening aan een door de overheid opgelegd elektronisch adres of een gelijkgesteld gerechtelijk elektronisch adres gebeuren. Om de betekening op het gelijkgesteld gerechtelijk elektronisch adres te kunnen ontvangen, dient de bestemmeling via zijn e-ID hiervoor expliciete toestemming te geven. 

Alle exploten worden geregistreerd en maximum 30 jaar lang bijgehouden in een centraal register. De Nationale Kamer krijgt, als trusted third party, de opdracht om deze geïnformatiseerde databank uit te bouwen. Het kenniscentrum, die dit dossier mee opgevolgd heeft, is gestart met de voorbereiding van de uitrol van dit systeem.

Benoemingscommissies

Artikel 119 - 121

Volgende concrete maatregelen moeten een vlot verloop van de benoemingsprocedure verzekeren en  de interne en praktische werking van de commissies vergemakkelijken:

  • om geldig te beraadslagen en te beslissen, volstaat het dat de meerderheid van de leden van de benoemingscommissie aanwezig is (in plaats van alle leden);
  • de termijn waarover de benoemingscommissie beschikt om het schriftelijk examen voor stagiair-gerechtsdeurwaarders te organiseren, te verbeteren en geslaagden op te roepen voor het mondelinge examen wordt verlengd met 30 dagen (van 60 naar 90);
  • de vacatures voor het aantal vacante plaatsen voor gerechtsdeurwaarders, worden twee keer per jaar in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (tenzij een afzonderlijke publicatie noodzakelijk is);
  • door het grote aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders die een geldige kandidatuur indienen voor het kleine aantal vacante plaatsen, kan de benoemingscommissie beslissen om een lijst met te horen kandidaten op te stellen aan de hand van door de koning opgestelde objectieve criteria. Uiteraard kan elke kandidaat alsnog verzoeken om toch gehoord te worden.

Inwerkingtreding

Artikel 261

Artikelen 8 tot 17 & artikel 123 treden in werking op 31 december 2016 (het is mogelijk dat de datum nog vervroegd wordt via een KB). De overige artikels treden 10 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad in werking, met name op 23 mei 2016. 

BijlageGrootte
PDF icon 20160513_-_pot-pourri_3_-_mb_articles_pour_hdj_-_bs_artikels_voor_gdw.pdf7.85 MB