Publicatie van de wet “ICT”

donderdag, juni 20, 2019 - 11:30

De wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, is in het Belgisch Staatsblad verschenen op 19 juni 2019.

 Hieronder wordt, ter herinnering, een kort overzicht geschetst van de belangrijkste ‘topics’ die het beroep in verschillende opzichten betreffen:              

  • Artikel 3-14:

Oprichting van twee databanken m.b.t. gedetineerden:  de Sidis Suite en het geïntegreerde toezicht-, begeleidings- en controleregister. Gerechtsdeurwaarders zullen nu een leesrecht hebben voor de gegevens die in de Sidis Suite worden verwekt, in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. De Koning zal de praktische modaliteiten bepalen (omvang en modaliteiten van het leesrecht).

  •  Artikelen 73-74:

Wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 2 elektronische lijsten van gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, titularis-gerechtsdeurwaarders en plaatsvervangende gerechtsdeurwaarders.

De NKGB  wordt aangeduid als de beheerder en staat als dusdanig in voor de inrichting en het beheer van de lijsten. Zij staat tevens in voor de controle op de werking en het gebruik van deze lijsten en ziet erop toe dat deze voortdurend worden bijgewerkt.

Om meer duidelijkheid te verschaffen en te voldoen aan de eisen van het GDPR, wordt de formulering van de artikelen 555/1, 15° en 22° van het Gerechtelijk Wetboek vereenvoudigd en wordt een nieuw artikel (artikel 555/1bis), dat beide lijsten gemeen hebben, ingevoegd in het Gerechtelijk Wetboek.

 Behoudens tegenbewijs, wordt in geval van niet-overeenstemming de voorkeur gegeven aan de vermeldingen op de in artikel  555/1, eerste lid, 15°, en, in ondergeschikte orde, 22°, bedoelde lijsten, hierna “de lijsten” genoemd, boven elke andere vermelding.

  •  Artikel 75:

Uitbreiding van het Centraal Register van Gedematerialiseerde Authentieke Akten (art. 32 quater Ger.W.). Het CREA zal in de toekomst alle -door de Koning nog aan te duiden- authentieke aktes opgemaakt door gerechtsdeurwaarders bevatten en dus niet enkel deze die betekend werden.

  •  Artikel 96:

De opheffing van de onverenigbaarheid tussen de rechter in ondernemingszaken  en die van gerechtsdeurwaarder, als gevolg van de wijziging van artikel 300 van het Gerechtelijk Wetboek.

  • Artikelen 138-139:

Mogelijkheid voor de gerechtsdeurwaarder om een in beslag genomen voertuig te immobiliseren wanneer de executoriale titel geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een misdrijf inzake de belasting op de inverkeerstelling, de verkeersbelasting, de verplichte verzekering voor motorrijtuigen of het wegverkeer. Aldus krijgt de gerechtsdeurwaarder een nieuwe bevoegdheid (art. 1506/1 Ger.W.).

  •  Artikelen 140-145:

De gerechtsdeurwaarder kan binnenkort overgaan tot de openbare verkoop van in beslag genomen roerende goederen langs elektronische weg (artikelen 1511, 1516, 1519, 1522, 1523 en 1526 Ger.W.) De Koning zal de praktische modaliteiten van de verkoop op elektronische wijze moeten bepalen (bekendmaking, verkoop, toewijzing en betaling).

 

De artikelen 3-14 en 73-75 zullen in werking treden op de door de Koning te bepalen datum, en uiterlijk op 1 januari 2020. De artikelen 96, 138-139 en 140-145 zullen in werking treden 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, respectievelijk op 29 juni 2019.

Meer informatie zal via een omzendbrief van de NKGB worden meegedeeld.

BijlageGrootte
PDF icon 20190619_ict-wet_bs.pdf372.27 KB