Ruim 269 miljoen euro achterstallige belastingen geïnd in 4 jaar tijd: de samenwerking tussen de Vlaamse Belastingdienst en de gerechtsdeurwaarders (DIAM) is een succes

donderdag, juli 9, 2015 - 17:00

Sinds 2010 bestaat er tussen de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een samenwerkingsovereenkomst met het oog op een effectieve en efficiënte invordering van achterstallige boetes en belastingen. Daartoe werd de burgerlijke vennootschap Diensten aan de Maatschappij – DIAM - opgericht. Uit het jaarverslag blijkt dat deze samenwerking loont: in de voorbije vier jaren werden meer dan 430.000 dossiers opgelost, wat neerkomt op een ingevorderd bedrag van ruim 269 miljoen euro.

Gerechtsdeurwaarders en VLABEL slaan handen in elkaar

Met het oog op een snellere, efficiëntere en goedkopere inning van achterstallige schulden ondertekende de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een protocolakkoord met de Vlaamse Belastingdienst VLABEL.  Daartoe werd afgesproken dat de invordering via één centrale instantie zou verlopen: de in 2011 binnen de schoot van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders opgerichte rechtspersoon ‘Diensten aan de Maatschappij’, afgekort als DIAM.  

Het akkoord steunt op vier principes: een efficiënte en effectieve inning, een uniforme en gelijke behandeling van de debiteur, een evenwichtige taakverdeling tussen de gerechtsdeurwaarders en een strenge kwaliteitscontrole op de uitvoering.  Alle gerechts­deurwaarders in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunnen deelnemen aan dit systeem, mits ze de afdwingbare gedragscode onderschrijven. 

Het akkoord geldt voor alle fiscale en niet-fiscale invorderingen, onder meer de onroerende voorheffing, de leegstandsheffing, de verkeersbelasting en de planbatenheffing.  Ook alle nieuwe fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die in de loop van de uitvoering van de overeenkomst onder het beheer van VLABEL zouden komen, zullen daar automatisch onder vallen zodra ze bestaan.

Concreet geeft VLABEL alle opdrachten aan DIAM, die vervolgens zorgt voor de verdeling aan de gerechtsdeurwaarders volgens objectieve en territoriale normen. De achterliggende idee is dat de dossiers gaan naar de gerechts­deurwaarders wiens standplaats het dichtst bij de woonplaats van de debiteur is gevestigd. Die gerechtsdeurwaarder is het best op de hoogte van de situatie van de debiteur en kan inschatten welke invorderingsacties mogelijk en verantwoord zijn.  Bij de verdeling van de dossiers wordt er ook over gewaakt dat de verschillende invorderingen ten laste van eenzelfde debiteur automatisch bij dezelfde gerechtsdeurwaarder terechtkomen.

De filosofie is dat belastingen op een maatschappelijk verantwoorde manier moeten worden geïnd. Om alles technisch mogelijk te maken, bouwde DIAM een elektronische gegevensbank uit waar alle relevante gegevens worden bewaard en waardoor elektronische communicatie tussen VLABEL en de gerechtsdeurwaarders mogelijk wordt.

Blikvangers uit 4 jaar samenwerking VLABEL – DIAM

Uit het jaarverslag blijkt dat de samenwerking tussen de NKGB en VLABEL in de vorm van DIAM een schot in de roos is. 

Sinds de oprichting kent DIAM jaar na jaar een stijgende succesratio. In totaal verdeelde DIAM sinds haar oprichting 434.510 dossiers onder de gerechtsdeurwaarders, goed voor een gezamenlijk bedrag van 347.021.418,50 euro.  In totaal werd een bedrag van 269.024.884,90 ingevorderd, wat overeenkomt met een succesratio van 77.52%.

Opvallend in het overzicht is het jaar 2013 waarin een recordaantal van 163.759 dossiers werden verdeeld voor een bedrag 124.493.713,98 euro. Dit hoge cijfer is in hoofdzaak te wijten aan het feit dat VLABEL toen een grote achterstand van dossiers heeft weggewerkt.

In 2014 verdeelde DIAM 104.030 dossiers onder de gerechtsdeurwaarders, voor een totaalbedrag van 84.430.830,78 euro. Een bedrag van 55.400.466,26 euro werd ingevorderd, waarbij vooral de recuperatiegraad voor de onroerende voorheffing (81,06%) en de verkeersbelasting (58.05%) opvalt.

Samenwerking VLABEL – DIAM: een succes

De samenwerking tussen de Vlaamse Belastingdienst en DIAM onderstreept dat de invordering van achterstallige belastingen en boetes op een correcte, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde manier kan verlopen.  In deze context noemt David Van Herreweghe, Administrateur-generaal van VLABEL,  DIAM een belangrijk instrument om “op een competente, kwalitatieve en constructieve manier de invordering van onze fiscale en niet-fiscale schulden mee te helpen uitbouwen”. Ivo Goeyens, voorzitter van DIAM, benadrukt op zijn beurt de rol van DIAM als maatschappelijk rechtvaardige katalysator om niet-betaalde boetes en belastingen correct en rechtvaardig in te vorderen.

Contact voor de pers:

Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders vzw
Sylvie Vanmaele
sylvie.vanmaele@sam-tes.be
0477 54 94 55

https://www.diam.be/jaarverslag