Schriftelijke evaluatie kandidaat-GDW: informatiefiche

vrijdag, december 21, 2018 - 16:15

In een informele ontmoeting drukten Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissies hun wil uit om een open samenwerking op poten te zetten met de NVKSG-ANCSHJ waarin wordt voorzien in de mogelijkheid om bezwaren, kritieken en voorstellen te delen. De bedoeling is om het benoemingsproces verder te optimaliseren en te komen tot meer transparantie.

---------------------------------------------------------

SCHRIFTELIJKE EVALUATIE – informatiefiche

De verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders delen de volgende inlichtingen mee:

 1. De schriftelijke evaluatie, die doorgaat op 16 maart 2019, is de meest objectieve methode om de theoretische kennis van de deelnemers te evalueren. De gestelde vragen zijn specifiek gericht op de dagelijkse professionele activiteiten van de gerechtsdeurwaarder. Het kenniscriterium is één van de uniforme evaluatiecriteria zoals bepaald in artikel 512, §7 Ger.W. (zie KB 30 augustus 2016, B.S., 8 september 2016).
  Ieder nieuw benoemde gerechtsdeurwaarder moet over de nodige, geactualiseerde theoretische kennis beschikken (zowel over de  procedures en regelgeving als de dagelijkse ambtelijke praktijk van de gerechtsdeurwaarder), en deze kennis zal worden  geëvalueerd, in het bijzonder, door een combinatie van schriftelijke en mondelinge bevraging. Bij het vaststellen van de  definitieve rangschikking, zal dit criterium natuurlijk in overweging worden genomen in combinatie met de andere wettelijke criteria.
 2. De schriftelijke evaluatie vindt plaats, onder voorbehoud, op zaterdag 16 maart 2019 in de de grote aula (1K216 – verdieping -1) van de Odisee Hogeschool, Stormstraat 6, 1000 Brussel en start stipt om 10u00. Gelieve tenminste 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.
 3. Er zullen drie verschillende vragenlijsten worden opgemaakt: de eerste door de verenigde benoemingscommissies (vacante plaatsen Brussel), de tweede door de Franstalige benoemingscommissie (vacante plaatsen in Wallonië) en de laatste vragenlijst door de Nederlandstalige benoemingscommissie (vacante plaatsen in Vlaanderen). Iedere deelnemer zal in functie van de vacante plaats waarvoor hij/zij heeft gepostuleerd uitgenodigd worden om 1 (of 2) vragenlijst(en) in te vullen, bestaande uit 20 multiple choice vragen (slechts 1 van de 4 antwoorden is correct).
  Er is een termijn van maximum 2 uren voorzien per vragenlijst. Een kandidaat die tegelijk gepostuleerd heeft voor een vacante plaats in Brussel en in een ander arrondissement zal maximum over 4 uur beschikken om de vragenlijsten in te vullen.
 4. De oproepingsbrieven zullen verzonden worden per aangetekende zending en per e-mail.
 5. De schriftelijke evaluatie peilt naar de theoretische kennis van de gerechtelijke procedures alsook naar de praktijkkennis van het beroep van gerechtsdeurwaarders (met inbegrip van de organisatorische en financiële aspecten van een gerechtsdeurwaarderskantoor).
 6. Gelieve uw identiteitskaart, de oproepingsbrief en uw persoonlijk en vertrouwelijk nummer, dat u toegekend zal worden, mee te nemen.
 7. Bij de schriftelijke evaluatie mag men enkel gebruik maken van uitgegeven wetgeving of een gebundelde vastbladige kopie ervan (met inbegrip van het themawetboek van Larcier « Gerechtsdeurwaarders 2018 »). Deze mogen niet, op welke wijze dan ook, geannoteerd zijn, noch door de uitgever, noch door de gebruiker (met uitzondering van de wetsgeschiedenis). Bepaalde passages mogen wel onderstreept, omcirkeld of gekleurd worden. Blanco post-its en dergelijke bladwijzers in de codex/wetteksten zijn eveneens toegelaten.
 8. U krijgt kladpapier ter plaatse.
 9. Uitgeverij Larcier biedt alle kandidaten een bijzondere prijskorting (99,00 euro in plaats van 180,00 euro) aan, zolang de voorraad strekt, voor de aankoop van het themawetboek ‘Gerechtsdeurwaarders 2018. Om hiervan te kunnen genieten, zendt u een e-mail naar c.vandamme@larciergroup.com.

-------------------------------------------------

Ter herinnering, u vindt hier  de data van de hoorzittingen. 

Iedere benoemingscommissie zal nadien beslissen, in functie van de dossiers en de resultaten van het schriftelijke evaluatie, of het nodig is alle kandidaten te horen.

Indien de benoemingscommissie beslist slechts een deel van de kandidaten te horen, zal zij een gemotiveerde selectie maken welke kandidaten zullen gehoord worden en ieder kandidaat zal een beslissing ontvangen.

Herhaling: iedere kandidaat die niet werd weerhouden kan zichzelf uitnodigen voor een hoorzitting door middel van een aangetekende zending binnen de 15 dagen na het ontvangst van de beslissing die hem werd toegestuurd (art. 515, § 4, al. 1ste, Ger. w.)