Taalexamen - mei 2017

dinsdag, maart 28, 2017 - 12:00

De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het ambt van gerechtsdeurwaarder, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aandacht wordt er op gevestigd dat het taalexamen dient te worden afgelegd in de andere taal dan deze waarin het diploma werd behaald.

De aanvragen tot inschrijving moeten binnen een termijn van dertig dagen vanaf bekendmaking in het Belgisch Staatblad, bij middel van een kopie van het inschrijvingsformulier (zie bijlage) opgestuurd worden bij aangetekende zending naar:

FOD Justitie
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie
dienst personeelszaken ROJ/taalexamens-gerechtsdeurwaarder

Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aanvragen na deze termijn zijn ingediend, komen niet in aanmerking. De postdatum geldt als bewijs. De examinandus vermeldt zijn volledige identiteit (geboorteplaats en datum, telefoonnummer, een fotokopie, recto-verso, van de identiteitskaart) en de taal waarover hij ondervraagd wenst te worden.

Het examengeld bedraagt 5 EUR. Dit bedrag dient bij de inschrijving gestort te worden op prk. 679-2005522-47 van de Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal, Rechterlijke Organisatie, dienst personeelszaken R.O./examens, gerechtsdeurwaarder, Diverse Ontvangsten.


Het bewijs van de taalkennis wordt geleverd door een examen dat een mondeling en een schriftelijk gedeelte omvat.
Het mondeling gedeelte vindt plaats in het openbaar. Het gaat het schriftelijk gedeelte vooraf.


Het mondeling gedeelte bestaat uit :

  1. een onderhoud over een onderwerp uit het dagelijks leven;
  2. het luidop lezen van een gerechtelijke of buitengerechtelijke akte, gesteld in de taal waarover het examen loopt, gevolgd door een ondervraging over die tekst.

Het schriftelijk gedeelte omvat :

  1. het opstellen van een uiteenzetting van ongeveer dertig regels over een onderwerp uit het dagelijks leven;
  2. een versie van een gerechtelijke of buitengerechtelijke akte;
  3. een thema van een gerechtelijke of buitengerechtelijke akte.
BijlageGrootte
PDF icon taalexamen_-_examens_de_langues_2017.pdf252.93 KB