Wetsontwerp tot organisatie van het CAP en uitbreiding van de toegang tot het CBB goedgekeurd

woensdag, juli 11, 2018 - 16:45

Op 28 juni 2018 heeft de federale kamer het wetsontwerp houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (nr. 3114) aangenomen.

Hiermee wordt een nieuw en duidelijker kader gecreëerd voor het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (het CAP, ook gekend als het bankenregister) Het CAP werd in 2011 opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België (NBB). Het CAP wordt nu uit de fiscale context gehaald en aangepast aan de behoeften van andere belanghebbenden. Het gaat onder meer om instanties belast met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van het terrorisme en de fiscale fraude. Alle lidstaten van de Europese Unie zullen gecentraliseerde, geautomatiseerde mechanismen of elektronische systemen voor gegevensontsluiting moeten ontwikkelen zodat ze natuurlijke of rechtspersonen, die betaal- en bankrekeningen aanhouden of controleren bij een kredietinstelling binnen hun grondgebied, kunnen identificeren. In ons land is het CAP het instrument bij uitstek om de rol van een dergelijk gecentraliseerd, geautomatiseerd mechanisme te spelen.

Concreet vermeldt het wetsontwerp volgende zaken in verband met de toegang voor gerechtsdeurwaarders:

Begrippen (art .2):

  • “Informatiegerechtigde”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die wettelijk is gemachtigd de in het CAP opgenomen informatie op te vragen met het oog op de uitvoering van de door de wetgever na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit toevertrouwde opdrachten van algemeen belang. M.a.w. ook de gemandateerde gerechtsdeurwaarders (zie goedgekeurde wet inzake Europees bewarend bankbeslag: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes/europees-bewarend-bankbeslag-cap-goedgekeurd);
  • “Centraliserende organisatie”: elke organisatie die er door de Koning toe gemachtigd is aanvragen om informatie van het CAP vanwege een specifieke categorie van informatiegerechtigden te centraliseren, m.a.w. de NKGB (zie eveneens wet inzake Europees bewarend bankbeslag).

Wie heeft toegang en op welke wijze (artn. 6-9):

  • De informatiegerechtigden kunnen informatie opvragen, in voorkomend geval via een centraliserende organisatie. Iedere categorie van informatiegerechtigden die meer dan vijf personen telt is ertoe gehouden de aanvragen tot informatie van het CAP via een centraliserende organisatie in te dienen (supra);
  • De overdracht van de aanvragen tot informatie en de antwoorden vanwege de NBB mag enkel langs elektronische weg plaatsvinden via een uniek contactpunt per centraliserende organisatie. De modaliteiten hiervoor zullen nog bepaald worden per koninklijk besluit. De NKGB zal in ieder geval maatregelen dienen te treffen i.v.m. de naleving van de wet krachtens dewelke de info uit het CAP opgevraagd wordt (supra), privacy, organisatorische en technische modaliteiten (identificatie, legitimatie, controle, …), enz.

 

Zoals eerder al gezegd, blijven de NKGB en SAM-TES ijveren voor een rechtstreekse toegang (minstens zonder tussenkomst van de beslagrechter zoals actueel voorzien in het eerder aangenomen wetsvoorstel inzake Europees bewarend bankbeslag), ook in het kader van een uitvoerend beslag.

Daarnaast wordt de toegang van bepaalde fiscale instanties tot het CBB uitgebreid, als volgt (artn. 24-25):

In artikel 1390, § 1, Ger. W., dat bepaalt dat het bericht van beslag wordt opgesteld en gezonden door de griffier of de ontvanger belast met de inning wanneer de procedure door hun toedoen wordt ingezet, worden “de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën, in het kader van de uitoefening van hun ambt en de vervulling van hun missie, met het oog op de vestiging, de inning en de invordering van de fiscale schuldvorderingen en van de niet-fiscale schuldvorderingen die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën behoren” ingevoegd. En met ontvanger worden niet langer de ontvangers van de administratie der Directe Belastingen, van de administratie van de btw, Registratie en Domeinen, of van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bedoeld.

 
Artikel 1391, § 1, eerste lid, Ger. W. wordt geherformuleerd. Het gaat om een herschikking die de opsomming (louter) leesbaarder zou moeten maken en die is ingegeven door de reorganisatie bij de FOD Financiën van de inning en de invordering: "Art. 1391. § 1. De volgende personen kunnen kennis nemen van de in de artikelen 1390 tot 1390quater bedoelde berichten: 
  • a) de advocaten, door toedoen van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone;
  • b) de gerechtsdeurwaarders;
  • c) de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van hun ambt en hun missie, en met het oog op de vestiging, de inning en de invordering van de fiscale schuldvorderingen en van de niet-fiscale schuldvorderingen die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën behoren;
  • d) de gewestelijke ontvangers, de personeelsleden van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst en de provinciale- en gemeenteontvangers die belast zijn met een invorderingsprocedure ten gronde of bij wijze van beslag tegen een bepaalde persoon betreffende de berichten die op diens naam zijn opgemaakt.”