TB3 kamer
hoger beroep vonnissen vrederechter behoudens deze waarvoor de familierechtbank bevoegd is – burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van drukpersmisdrijven – verzoek tot herroeping gewijsde – tuchtzaken – burgerlijke rechtsvorderingen na toewijzing naar een kamer met drie rechters behoudens deze betreffende het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht – nationaliteitsvorderingen zoals bedoeld in art. 569, eerste lid, 22° Ger.W.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TB3 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal E, te 2300 Turnhout, Kasteelstraat 1.