TF1 kamer
echtscheiding bij onderlinge toestemming – echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en scheiding van tafel en bed voor zover behandeling op de inleidingszitting mogelijk is – akkoorden die ter homologatie worden voorgelegd – verzoekschriften familierechtbank bestemd voor de voorzitter) (erfopvolging, schenkingen en testamenten – alle vereffeningen en verdelingen – huwelijksvermogensrecht, op grond van art. 1387 tot 1474 BW

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TF1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal B, te 2300 Turnhout, Kasteelstraat 1.