TF4 kamer
partijen hebben gemeenschappelijke minderjarige kinderen: echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en scheiding van tafel en bed voor zover geen behandeling mogelijk is op de inleidingskamer TF1 – voorlopige maatregelen tussen echtgenoten – onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten of ex-echtgenoten – vorderingen tussen echtgenoten betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen, o.m. op grond van art. 214-222, 224 en 1477 BW, uitgezonderd deze waarvan de TF1 kamer kennis neemt – alle zaken behorend tot de bevoegdheid van de familierechtbank en waarvan de spoedeisendheid wordt aangevoerd – tijdelijk huisverbod, in toepassing van de wet van 15 mei 2012 – het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en de onderhoudsverplichtingen voor de gemeenschappelijke minderjarige kinderen van partijen, voor zover de ouders echtgenoten of ex-echtgenoten zijn – het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht voor zover de ouders echtgenoten of ex-echtgenoten zijn – adoptie van minderjarige kinderen

Om te verschijnen op MAANDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TF4 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal G, te 2300 Turnhout, Kasteelstraat 1.