Tucht

Indien u meent dat uw rechten geschonden zijn door een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, moet u dit eerst en vooral bespreken met de gerechtsdeurwaarder in kwestie. Indien er geen oplossing wordt gevonden, kan u terecht bij de ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders. Hij zal via bemiddeling tot een oplossing proberen te komen.

In tuchtzaken heeft elke persoon die van oordeel is dat een gerechtsdeurwaarder of een kandidaat-gerechtsdeurwaarder deontologische, wettelijke en/of statutaire regels heeft geschonden, het recht een klacht in te dienen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Zodra het klachtendossier is samengesteld, begint het tuchtonderzoek. Naargelang van het geval wordt dit à charge of à décharge geleid door de nationale verslaggever of de adjunct verslaggever. In elk stadium van het onderzoek kan de verslaggever de partijen bemiddeling voorstellen. Gaan zij hier niet op in of is het resultaat negatief, dan wordt de onderzoeksfase voltooid.

Deze onderzoeksfase leidt tot de opstelling van een verslag met de resultaten van het onderzoek en de analyses van de verslaggever die met het dossier is belast. Dit verslag wordt voorgelegd aan het directiecomité van de Nationale Kamer, dat vervolgens beslist om de zaak zonder gevolg te klasseren (1) of door te verwijzen (2) naar de bevoegde tuchtcommissie.

(1) Indien de zaak geklasseerd wordt, kan de klager tegen deze beslissing in beroep gaan, met als gevolg dat de zaak alsnog voor onderzoek wordt voorgelegd aan de bevoegde tuchtcommissie.

(2) Indien er beslist wordt om door te verwijzen, onderzoekt de tuchtcommissie het dossier met stukken, hoort de betrokken partijen (in de eerste plaats de klager en de beoefenaar tegen wie de klacht is gericht) en eventuele getuigen en beslist over het al dan niet opleggen van een lichte sanctie aan de betrokken gerechtsdeurwaarder/kandidaat-gerechtsdeurwaarder. In geval van veroordeling kan de betrokken gerechtsdeurwaarder/kandidaat-gerechtsdeurwaarder tegen de beslissing in beroep gaan bij de bevoegde rechtbank van eerste aanleg.

De tuchtcommissie kan ook oordelen dat de ten laste gelegde feiten van een zekere ernst zijn en besluiten de zaak rechtstreeks voor te leggen aan de rechtbank van eerste aanleg met het oog op een eventuele zware sanctie.   

In plaats van een klacht in te dienen bij de Nationale Kamer, kan de klager er ook voor kiezen het probleem voor te leggen aan de territoriaal bevoegde arrondissementskamer. In dat geval wordt de klacht ingeleid door de verslaggever van het arrondissement die, na onderzoek van de zaak, ofwel het dossier zonder gevolg kan klasseren ofwel kan doorverwijzen naar de Nationale Kamer voor eventuele doorverwijzing naar de bevoegde tuchtcommissie. De hierboven beschreven procedure volgt dan haar verloop. Bovendien is de verslaggever van het arrondissement bevoegd tot bemiddeling.

OPGELET! Het wordt ten stelligste afgeraden een klacht gelijktijdig in te dienen bij de Nationale Kamer en bij de territoriaal bevoegde arrondissementskamer, aangezien dit de behandeling van het klachtendossier aanzienlijk kan vertragen. Slechts één van beide instanties kan namelijk hetzelfde dossier behandelen.

Wenst u een klacht in te dienen tegen een gerechtsdeurwaarder of een kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij de Nationale Kamer? In dat geval kunt u uw klacht en de documenten van uw dossier opsturen via dit formulier.

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat :

  • uw klachtendossier pas officieel zal worden geopend nadat de juridische dienst van de Nationale Kamer het op duidelijkheid en volledigheid heeft onderzocht. Gelieve daarvoor ook uw telefoonnummer en uw e-mail te vermelden;
  • noch een klacht, noch het tuchtrechtelijk onderzoek dat eruit voortvloeit, enige invloed heeft op de inning of de tenuitvoerlegging door een gerechtsdeurwaarder. Noch het één, noch het ander wordt opgeschort;
  • de enige mogelijke sanctie naar aanleiding van een klacht een tuchtrechtelijke sanctie is:
    - er kan geen vergoeding voor schade worden verkregen;
    - er kan geen kwijtschelding van schuld worden verleend;
    - een directe tussenkomst in uw dossier is niet mogelijk.
Lichte sancties
Zware sancties