V. 25 kamer
(algemene inleidingskamer) ([gerechtelijke] verdelingen) (erfopvolging, schenkingen en testamenten

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de V.25 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling VEURNE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8630 Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Tel. griffie: 058/29.63.17