Inning onbetwiste geldschulden

Inhoudstafel

 1. Wat is de IOS-procedure?
 2. Hoe verloopt de procedure?
 3. Wat is de wettelijke basis?

1. Wat is de IOS-procedure?

De IOS-procedure is een administratieve procedure ter invordering van onbetwiste geldschulden, die in 2016 in werking trad. Momenteel is deze procedure enkel toepasbaar op zogeheten B2B-relaties, dus tussen “ondernemingen” (opgelet: ook natuurlijke personen kunnen een onderneming zijn). Een aantal schulden zijn uitgesloten, zoals: privéschulden van een ondernemer-natuurlijke persoon, schulden van publieke overheden,…

Deze procedure maakt het mogelijk om een uitvoerbare titel te verkrijgen zonder langs de rechter te moeten.

Een dergelijke versnelde procedure wordt bevoorrecht omdat het in principe geen zaken betreft waarover betwisting bestaat (zij richt zich voornamelijk op de invordering van onbetwiste geldschulden). Dat dergelijke zaken nog voor de rechter moesten passeren, was meestal een formaliteit die voor alle betrokkenen (en niet in het minst de rechter zelf) overbodige middelen kostte. 

Daarnaast is er een plafonnering van de bijkomende vergoedingen (schadebedingen, interesten, …) ten belope van maximaal 10 % van de hoofdsom.

Onderstaande brochure bevat nog meer informatie.

2. Hoe verloopt de procedure?

1. De advocaat als eerste rechter

Een onderneming beschikt over een onbetaalde vordering die gestaafd wordt met de nodige documenten. Een advocaat zal het onbetwiste karakter en de overige toepassingsvoorwaarden verifiëren en het dossier overmaken aan een gerechtsdeurwaarder.

2. De aanmaning tot betalen

De gerechtsdeurwaarder betekent een aanmaning tot betalen aan de betrokken schuldenaar. In deze aanmaning wordt verplicht bepaalde informatie meegedeeld (hoe het geëiste bedrag is samengesteld, de reactiemogelijkheden die de schuldenaar heeft,…). Bij deze aanmaning worden tevens de bewijsstukken van de schuldeiser gevoegd, evenals het door de wet voorziene antwoordformulier.

Op de dag van deze betekening start een termijn van één maand waarbinnen de schuldenaar kan reageren.

3. De schuldenaar reageert (of niet)

De schuldenaar heeft na de betekening een maand de tijd om een standpunt in te nemen. Hij heeft volgende mogelijkheden:

 • Hij betaalt het volledige geëiste bedrag (inclusief kosten van de IOS-procedure). Dit geldt als dading en de procedure wordt afgesloten.
 • Hij betwist op gemotiveerde wijze de schuld. Dit moet schriftelijk gebeuren d.m.v. het antwoordformulier. De schuld is in dat geval niet onbetwist en de procedure wordt afgesloten. De schuldeiser zal naar de rechter moeten gaan als hij alsnog wilt proberen de vordering te doen naleven.
 • Hij vraagt betalingsfaciliteiten. In dit geval ligt de bal terug in het kamp van de schuldeiser.
  • Als deze het voorstel aanvaardt, wordt de procedure opgeschort zolang de schuldenaar het plan naleeft. Indien de schuldenaar echter nalaat correct te betalen, kan de procedure hervat worden.
  • Aanvaardt deze het voorstel niet, zal de schuldenaar een nieuw voorstel moeten maken, of terugvallen op één van de andere hier vermelde mogelijkheden.
 • Hij betaalt slechts een gedeelte van het geëiste bedrag. Dat staat gelijk aan een niet-betwisting en de procedure zal verdergaan.
 • Hij reageert niet. Hij betwist met andere woorden de schuld niet, en de procedure zal verdergaan.
4. Het proces-verbaal van niet-betwisting

Indien binnen de vermelde termijn van één maand niet werd betaald, geen afbetalingsplan werd overeengekomen noch een gemotiveerde betwisting werd ingediend, moet nog acht dagen worden gewacht. Na deze periode zal de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de schuldeiser een pv van niet-betwisting opstellen. Deze bijkomende 8 dagen dienen om eventuele onderhandelingen alsnog tot een goed einde te brengen.

Het pv van niet-betwisting vermeldt de reden waarom het werd opgesteld, het verschuldigde bedrag waarvoor het werd opgesteld, en nog een aantal andere wettelijk verplichte vermeldingen. 

Dit pv wordt uitvoerbaar verklaard door een magistraat die nagaat of de vormvereisten werden nageleefd, via een geautomatiseerd proces. Vervolgens kan de gerechtsdeurwaarder gebruikmaken van deze titel om de gedwongen invordering op te starten. 

De schuldenaar behoudt echter te allen tijde het recht om alsnog naar de rechter te stappen en de schuldvordering ten gronde aan te vechten. Dat zorgt er bovendien voor dat de tenuitvoerlegging geschorst wordt.

  3. Wat is de wettelijke basis?

  • Artikelen 1394/20 tot 1394/27 Ger.W.
  • K.B. van 16 juni 2016 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijke procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, en tot uitvoering van de artikelen 1394/25 en 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek.