Internetfraude

Indien u een brief of e-mail van een gerechtsdeurwaarderskantoor ontvangt, is het gemakkelijk om onmiddellijk de echtheid na te gaan door gebruik te maken van enkele handigheden en tips die hieronder worden uitgelegd :

1.           U kan gecontacteerd worden door zowel een gerechtsdeurwaarder en een kandidaat-gerechtsdeurwaarder, die optreedt in naam van de gerechtsdeurwaarder. Twijfelt u echter of deze persoon wel degelijk het ambt van (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder in België mag uitoefenen, dan kan u dat checken op de website www.gerechtsdeurwaarders.be via de knop “zoek uw gerechtsdeurwaarder”.

2.             Op de startpagina van deze website vindt u ook steeds de meldingen van frauduleuze e-mails of brieven, waarvan wij op de hoogte zijn.

3.           Check altijd of een e-mail of een brief van een (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder de naam van de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder en zijn contactgegevens alsook de betrokken schuld vermeldt. Dat is cruciale informatie die in authentieke correspondentie standaard is.

4.           Indien er wordt gevraagd om te betalen op een buitenlandse rekening betaal niet. Elke Belgische gerechtsdeurwaarder moet immers een Belgisch rekeningnummer hebben om betalingen op te ontvangen. Als u twijfelt aan de brief of e-mail die u ontving, kan u aan de hand van het opgegeven rekeningnummer nagaan of de bankrekening in België of in het buitenland werd geopend. Een Belgisch IBAN-bankrekeningnummer begint altijd met “BE”.

5.           Let op met de vermelding van buitenlandse instanties die wanbetalers registreren. Het heeft immers geen enkel nut dat een Belgische gerechtsdeurwaarder een Belgische burger zou laten inschrijven bij, bijvoorbeeld, een Nederlandse instantie.

6.           Officiële documenten, zoals een dwangbevel, worden  nooit per e-mail verstuurd aan particulieren. Deze geeft een gerechtsdeurwaarder steeds aan u thuis af. Bent u niet thuis, dan laat hij een bericht voor u achter. Na een dwangbevel volgt overigens nooit zomaar een openbare verkoop, zoals af en toe foutief wordt beweerd in dergelijke e-mails of brieven.

7.           Wordt u geconfronteerd met een frauduleuze e-mail of brief,  kan u dat  melden  aan het nationaal meldpunt: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/. U kan ook klacht indienen bij de politie. Gelieve ook de NKGB zelf te verwittigen van dergelijke frauduleuze praktijken op info@nkgb-cnhb.be, zodat we zowel de eigen beroepsgroep als ook de burgers hiervan kunnen informeren.

 

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten