EAPO

In 2014 werd op Europees niveau een verordening aangenomen die het eenvoudiger maakte om in grensoverschrijdende geschillen bewarend beslag te leggen op tegoeden op een bankrekening gehouden in een andere EU-lidstaat. Deze Verordening inzake het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen (kortweg EAPO) trad in werking in januari 2017 en is van toepassing in heel de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

Het Europees handelsverkeer had een dergelijke uniforme procedure broodnodig. Economische activiteiten gebeuren steeds vaker over de grenzen heen, en een totaal versnipperde invorderingscultuur vermoeilijkte deze processen. Een schuldeiser die bewarend beslag wenste te leggen op een bankrekening in een andere lidstaat, was vroeger verplicht beroep te doen op de rechter van het land waar de bankrekening werd aangehouden. Dit is door de EAPO niet langer nodig. Het volstaat nu dat de bevoegde rechter, in België de beslagrechter, één bevel aflevert dat de schuldeiser overal in de EU kan gebruiken.

Aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders werd een kleine, maar bijzonder belangrijke rol toebedeeld in het kader van deze procedure. Zij werd met name aangeduid als zogenaamde informatie-instantie: het kanaal waarlangs een schuldeiser informatie kan bekomen over de bankrekeningen die zijn schuldenaar in België al dan niet aanhoudt. Het komt immers niet vaak voor dat een schuldeiser beschikt over het exacte rekeningnummer van zijn schuldenaar.

De schuldeiser die dergelijke informatie wenst te verkrijgen, moet zich wenden tot de bevoegde rechter. Deze zal, indien hij de voorwaarden vervuld acht, een verzoek sturen naar de Nationale Kamer. De Nationale Kamer zal op haar beurt via een beveiligde verbinding het centraal aanspreekpunt (CAP) ondervragen. Dit is een financiële databank die door de Nationale Bank van België wordt gehouden. Het is belangrijk te onthouden dat enkel de bevoegde rechter een verzoek om rekeninginformatie bij de NKGB kan indienen, en dat deze mogelijkheid niet bestaat voor schuldeisers, advocaten of gerechtsdeurwaarders. Het resultaat van de opvraging (dat overigens geen rekeningsaldo vertoont, maar slechts het bankrekeningnummer en de betrokken financiële instelling) zal ook enkel aan deze rechter worden overgemaakt. 

De mogelijkheid om via de Nationale Kamer rekeninginformatie te bekomen met het oog op een efficiënt bewarend bankbeslag, bestaat zowel voor grensoverschrijdende als zuiver interne geschillen. U kan uw vraag tot opening van een account en uw aanvragen sturen naar belgium_eapo_request@nkgb-cnhb.be.