Het CBB

Inhoudstafel

  1. Wat is het CBB?
  2. Kan ik het CBB raadplegen?
  3. Hoe kan ik nakijken welke gegevens het CBB op mijn naam bevat?

 

1. Wat is het CBB?

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders kreeg in 2010 van de wetgever de opdracht een databank te ontwikkelen en te beheren met nuttige informatie over de maatregelen van tenuitvoerlegging die tegen een persoon of onderneming genomen zijn. Het gaat onder meer over het beslag in al zijn vormen, de betekening van een bevel tot betalen of een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag. Ook informatie over natuurlijke personen die door de arbeidsrechtbank zijn toegelaten tot de collectieve schuldenregeling, is erin opgenomen. Deze databank heet CBB, wat staat voor: het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Dit wordt wettelijk geregeld door de artikelen 1389bis/1 tot 1391 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het CBB is onmisbaar om het collectief effect van het beslag te kunnen waarborgen. Wanneer een bepaalde instantie (doorgaans de gerechtsdeurwaarder of de fiscus) overgaat tot gedwongen invordering van een schuld, wordt hiervan melding gemaakt in het CBB. Hierdoor kunnen andere schuldeisers zich een beeld vormen van de solvabiliteit van een bepaalde partij of kunnen ze vaststellen dat hun schuldenaar zich in een beschermde-positie bevindt. Uiteraard zal de gerechtsdeurwaarder bij het vormen van dit beeld een cruciale rol spelen, aangezien hij het best geplaatst is om de aangetroffen informatie te vertalen naar concrete invorderingsmogelijkheden.

Het CBB is vandaag lang niet meer de databank die het bij de oprichting was,  de wetgever heeft door de jaren heen in diverse uitbreidingen voorzien, zeker naar gebruikersgroepen toe. Er gaan daarbij veel stemmen op om ook de inhoud van het CBB te verruimen, zo bijvoorbeeld met relevante informatie uit gerechtelijke reorganisaties of faillissementen, of met data uit de reële executie, zoals uithuiszettingen. Ook deze informatie heeft inderdaad een meerwaarde bij het inschatten van de betalingsmogelijkheden van een schuldenaar, maar voorlopig bevat het CBB deze data niet, bij gebrek aan een wettelijke basis.

2. Kan ik het CBB raadplegen?

Omwille van de gevoelige informatie die erin opgenomen is, is het CBB niet publiek raadpleegbaar. Enkel de door de wetgever aangeduide beroepsgroepen kunnen het CBB consulteren onder duidelijke voorwaarden. De informatie met betrekking tot protesten is wel algemeen beschikbaar.

3. Hoe kan ik nakijken welke gegevens het CBB op mijn naam bevat?

De Nationale Kamer heeft als beheerder van het CBB ook haar verplichtingen rond privacybescherming. Indien een persoon of onderneming wil weten welke gegevens er op zijn/haar naam verwerkt worden in het CBB, kan hij of zij hiertoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek richten aan de Nationale Kamer, vergezeld van een recto-verso kopie van de identiteitskaart. U kan ook dit formulier gebruiken. Vervolgens zal de Data Protection Officer (DPO) van de Nationale Kamer de betreffende gegevens overmaken.