Ontstaan

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) omvat alle actieve gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders van het land. De NKGB heeft rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Brussel.

In de Oudheid bestond er al een beroep dat behoorlijk goed leek op dat van de gerechtsdeurwaarder en dat erop gericht was om rechtzoekenden de weg naar de rechtbank te tonen en rechtsbeslissingen uit te voeren.

Het spreekt voor zich dat dit beroep sindsdien geëvolueerd is en in de loop der jaren aangepast is aan de socio-economische, maatschappelijke, politieke en technologische evoluties, waardoor het vandaag nog steeds een belangrijke rol in de maatschappij vervult.

Vier belangrijke momenten schragen de recente geschiedenis van de gerechtsdeurwaarders in België:

  • 1954: oprichting van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in de vorm van een erkende beroepsvereniging.
  • 1963: invoering van de wet van 5 juli 1963 tot regeling van het statuut der gerechtsdeurwaarders, en meer in het bijzonder tot regeling van het dragen van de naam, het principe van de benoeming, de eedaflegging en de verblijfplaats, de opdrachten, de onverenigbaarheden, het tarief, het vak en de oprichting van de arrondissementskamers en van de Nationale Kamer.
  • 1992: invoering van de wet van 6 april 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de gerechtsdeurwaarders, en waarin hoofdzakelijk drie doelstellingen werden nagestreefd : i) een betere omkadering van de voorwaarden voor toegang tot het beroep, ii) het definiëren van de voorwaarden voor plaatsvervanging teneinde de continuïteit van de openbare dienstverlening te waarborgen en iii) het voorzien van regels inzake tuchtmaatregelen.
  • 2014: invoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut der gerechtsdeurwaarders, dat steunt op vier basispijlers: herstructurering van de interne instanties, modernisering van de tuchtprocedure, professionalisering van de continuïteit van de kantoren en objectivering van de benoemingsprocedure.