Taken

Artikel 512, §1 van het Gerechtelijk Wetboek stelt het volgende: "Er wordt een Nederlandstalige en een Franstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders opgericht. Beide commissies vormen samen de verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders."

Dit artikel, dat werd toegevoegd door de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, vormt de wettelijke basis van de benoemingscommissies.

Deze onafhankelijke benoemingscommissies werden opgericht om een zekere objectivering van het statuut van gerechtsdeurwaarder op te leggen. Het objectief is de terugkerende problemen te counteren bij de benoeming van de gerechtsdeurwaarders die geïllustreerd worden door een aanzienlijke politisering van de benoemingen, een aanzienlijk aantal bezwaren tegen de benoemingen voor de Raad van State (en effectieve vernietigingen), talrijke vacante betrekkingen,…

Om dit te bereiken, is elke benoemingscommissie samengesteld uit drie gerechtsdeurwaarders en uit drie “niet-gerechtsdeurwaarders”: een magistraat, een professor of verantwoordelijke voor de opleiding aan de rechtenfaculteit van een universiteit en een extern lid dat een voor de opdracht nuttige beroepservaring heeft. Voor elk effectief lid wordt een plaatsvervanger aangesteld die beantwoordt aan dezelfde voorwaarden.

De opdracht van de benoemingscommissies is dubbel :

  • een rangschikking opstellen van de stagiairs die het meest geschikt zijn voor een benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, ingevolge de organisatie van een examen;
  • een rangschikking opstellen van de drie meest geschikte kandidaten voor de benoeming tot gerechtsdeurwaarder indien er vacante plaatsen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De twee huidige benoemingscommissies werden samengesteld per ministerieel besluit van 7 september 2018, dat op 21 september 2018 gepubliceerd werd en in werking trad. U vindt de samenstelling hier.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft de opdracht gegeven aan het kenniscentrum SAM-TES om administratieve en juridische ondersteuning te bieden aan de benoemingscommissies en er zo over te waken dat deze intern goed functioneren. Het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies werd goedgekeurd in het Koninkrjk besluit van 2 juli 2015, en aangepast per koninklijk besluit van 23 nobember 2017, en bekrachtigt deze opdracht van SAM-TES.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders blijft het orgaan dat de benoemingscommissies financiert, conform artikel 14 uit het KB van 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders. Hierin is duidelijk opgenomen dat alle kosten van de benoemingscommissies, verenigde benoemingscommissies en hun leden (inclusief presentiegeld) worden gedragen door de Nationale Kamer.