Nieuws

Opgelet: valse e-mails van gerechtsdeurwaarders in omloop (persbericht)

Terug naar overzicht
12/07/2021 • 12:00
Terug naar overzicht

Sinds twee weken zijn er opnieuw valse e-mails in omloop, waarin gedreigd wordt beslag te leggen indien een openstaande som niet wordt betaald. Deze valse e-mails zijn afkomstig van gehackte e-mailadressen van bestaande gerechtsdeurwaarderskantoren en van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB). Momenteel hebben we kennis van één gelijkaardige Franstalige mail waarin een onbestaand Nederlands gerechtsdeurwaarderskantoor wordt vernoemd. We raden de burgers die een dergelijke valse e-mail hebben ontvangen aan om zeker niet te betalen. Het gaat hier over een flagrante poging tot oplichting. We vragen ook om er melding van te maken bij het nationaal meldpunt en/of klacht in te dienen bij de politie.

De NKGB krijgt helaas wel vaker te maken met berichten van valse gerechtsdeurwaarders. Dat kan gaan om brieven, e-mails, of telefoons. Vandaar dat ze systematisch de burgers waarschuwt voor dergelijke fraude op haar website en, indien mogelijk, via de media.

Sinds enkele weken gaat het hierbij niet om de traditionele valse gerechtsdeurwaarders, maar om oplichters die e-mailadressen van echte gerechtsdeurwaarderskantoren hacken. Voorlopig hebben we weet van e-mails op naam van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zelf, op naam van Colex, van Agerant en van Modero. In de e-mail wordt gevraagd om een som over te maken op het rekeningnummer van de oplichters en om een betaalbewijs door te sturen naar een vals e-mailadres dat niet aan de effectieve kantoren of de NKGB verbonden is. Bij niet-betaling wordt gedreigd om tot beslag over te gaan. Het gaat hier om een poging tot oplichting. De NKGB is duidelijk in haar advies aan betrokken burger: betaal niet! Wie al heeft betaald, raden we aan klacht in te dienen bij de politie.

De oplichters gebruiken steeds dezelfde typemail. U kan deze e-mail onder andere herkennen aan de volgende paragraaf: “Aangezien het bedrag ondanks eerdere sommaties nog steeds niet betaald is, wil ik u met dit bericht persoonlijk informeren oftewel waarschuwen voor de gevolgen en procedures die maandag (5 juli) (of een andere datum, red.) van start zullen gaan. Zowel onze opdrachtgever als de beslagrechter hebben eind afgelopen week besloten u geen uitstel van betaling meer te geven. Omdat u niet betaald, zijn wij genoodzaakt om deze gerechtelijke procedure te starten, waarbij beslag gelegd kan worden op zaken als uw inboedel, inkomen en/of woning.”

De NKGB geeft hieronder een aantal vuistregels mee die burgers kunnen gebruiken om de echtheid van een brief of e-mail na te gaan.

  1. De NKGB als beroepsinstantie zal zelf nooit invorderingsprocedures tegen burgers opstarten.
  2. U kan gecontacteerd worden door zowel een gerechtsdeurwaarder als een kandidaat-gerechtsdeurwaarder, die optreedt in naam van de gerechtsdeurwaarder. Twijfelt u echter of deze persoon wel degelijk het ambt van (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder in België mag uitoefenen, dan kan u dat controleren op de website via de knop “zoek een gerechtsdeurwaarder in uw buurt”.
  3. Op de website vindt u een lijst van frauduleuze e-mails en brieven, waarvan wij op de hoogte zijn.
  4. Ga na of een e-mail of een brief van een (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder de naam van de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder en zijn contactgegevens alsook de betrokken schuld vermeldt. Dat is cruciale informatie die in authentieke correspondentie standaard is.
  5. Indien er wordt gevraagd om te betalen op een buitenlandse rekening, betaal zeker niet. Elke Belgische gerechtsdeurwaarder moet immers een Belgisch rekeningnummer hebben om betalingen op te ontvangen. Als u twijfelt aan de echtheid van de brief of e-mail die u ontving, kan u aan de hand van het opgegeven rekeningnummer nagaan of de bankrekening in België of in het buitenland werd geopend. Een Belgisch IBAN-bankrekeningnummer begint altijd met BE.
  6. Is er sprake van buitenlandse instanties die wanbetalers registreren? Dan gaat het zeker om fraude. Het heeft immers geen enkel nut dat een Belgische gerechtsdeurwaarder een Belgische burger zou laten inschrijven bij een buitenlandse instantie.
  7. Officiële documenten, zoals een dwangbevel, worden nooit per e-mail verstuurd aan particulieren. Deze geeft een gerechtsdeurwaarder steeds aan u thuis af. Bent u niet aanwezig, dan laat hij een bericht voor u achter. Na een dwangbevel volgt overigens nooit zomaar een openbare verkoop, wat in deze e-mail foutief wordt beweerd.

Tot slot: wordt u geconfronteerd met een frauduleuze e-mail of brief, dan kan u dat melden aan het nationaal meldpunt. U kan ook klacht indienen bij de politie.