Nieuws

Artikel Nieuwsblad 11/05/2022 - reactie

Terug naar overzicht
11/05/2022 • 12:00
(Het Nieuwsblad 11/05/2022)
Terug naar overzicht

Vandaag verscheen een artikel in Het Nieuwsblad over oplopende invorderingskosten. Ons uitgangspunt blijft dat schulden moeten worden betaald, wat een pijler moet zijn van een gezonde economie én een rechtvaardige samenleving. Het hoeft dan ook geen betoog dat het invorderen van schulden volgens de regels moet gebeuren en geenszins nieuwe schulden mag uitlokken. Dat is de reden waarom we werken aan een eenvoudiger en evenwichtig gerechtelijk tarief, samen met onze voogdijminister, en dat we reeds jaren aandringen op de hervorming van de wetgeving inzake de minnelijke invordering, die – voor zover we weten – in aantocht is. Inclusief een plafonnering van bijkomende kosten en een verplichte gratis herinnering. Lees in bijlage het artikel dat vandaag verscheen op de website van Het Nieuwsblad over de procedures van gerechtsdeurwaarders.

Wat de uitspraken van volksvertegenwoordiger Depraetere betreft: we raden aan om deze informele klachten in te dienen hetzij bij de ombudsman voor gerechtsdeurwaarder (voor bemiddeling) hetzij bij de Nationale Kamer (voor tuchtrechtelijk onderzoek) zelf. Niemand kan immers een dossier beoordelen op basis van “hearsay”. In dat kader herinneren we mevrouw Depraetere eraan dat gerechtsdeurwaarders geen bezwaar hebben geuit tegen een toezicht van de FOD Economie in het kader van de minnelijke invordering tijdens eerdere parlementaire besprekingen. Bovendien is de wetgeving om een onafhankelijke tuchtrechtbank op te richten, gemeenschappelijk voor de notarissen, al vergevorderd (adviezen RvSt en GBA zijn ingewonnen).