Internetfraude

Indien u een brief of e-mail van een gerechtsdeurwaarderskantoor ontvangt, kan u gemakkelijk de echtheid nagaan aan de hand van volgende handigheden en tips.

Indien u vaststelt dat de naam die voorkomt in de frauduleuze e-mail die u hebt ontvangen niet op onze lijst staat, gelieve dit aan de NKGB te melden door een e-mail te sturen naar info@nkgb-cnhb.be. Zo kunnen wij vervolgens zowel de eigen beroepsgroep als de burgers op de hoogte brengen en andere noodzakelijke stappen ondernemen.

  1. U kan onderaan deze pagina een lijst vinden van de namen die gebruikt worden in frauduleuze e-mails of brieven, waarvan wij op de hoogte zijn.
  2. U kan gecontacteerd worden door zowel een gerechtsdeurwaarder en een kandidaat-gerechtsdeurwaarder, die optreedt in naam van de gerechtsdeurwaarder. Twijfelt u echter of deze persoon wel degelijk het ambt van (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder in België mag uitoefenen, dan kan u dat checken op de website www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff. Opgelet: soms wordt er ook oneigenlijk gebruik gemaakt van het adres van de Nationale Kamer in diverse pogingen tot oplichting per e-mail.
  3. Check altijd of een e-mail of een brief van een (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder de naam van de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder en zijn contactgegevens alsook de betrokken schuld vermeldt. Dat is cruciale informatie die in authentieke correspondentie standaard is.
  4. Indien er wordt gevraagd om te betalen op een buitenlandse rekening, betaal niet. Elke Belgische gerechtsdeurwaarder moet immers een Belgisch rekeningnummer hebben om betalingen op te ontvangen. Als u twijfelt aan de brief of e-mail die u ontving, kan u aan de hand van het opgegeven rekeningnummer nagaan of de bankrekening in België of in het buitenland werd geopend. Een Belgisch IBAN-bankrekeningnummer begint altijd met “BE”.
  5. Let op met de vermelding van buitenlandse instanties die wanbetalers registreren. Het heeft immers geen enkel nut dat een Belgische gerechtsdeurwaarder een Belgische burger zou laten inschrijven bij, bijvoorbeeld, een Nederlandse instantie.
  6. Officiële documenten, zoals een dwangbevel, worden nooit per e-mail verstuurd aan particulieren. Deze geeft een gerechtsdeurwaarder steeds aan u thuis af. Bent u niet thuis, dan laat hij een bericht voor u achter. Na een dwangbevel volgt overigens nooit zomaar een openbare verkoop, zoals af en toe foutief wordt beweerd in dergelijke e-mails of brieven.
  7. Wordt u geconfronteerd met een frauduleuze e-mail of brief, kan u dat melden aan het nationaal meldpunt. U kan ook klacht indienen bij de politie. 
  8. Voor meer informatie kan u ook terecht op de website "Meldpunt".
  9. Lijst van namen en e-mailadressen die door oplichters gehanteerd worden, en waarvan wij op de hoogte zijn: