Taken

De wetgever kende aan de Nationale Kamer een aantal wettelijke taken toe, samengevat als volgt:

  1. Waken over de goede werking van het beroep: organisatie van de verkiezingen van de interne organen (directiecomité, algemene vergadering, benoemingscommissies, tuchtcommissies), dagelijkse boekhoudkundig en administratief beheer, omkadering van de permanente vorming, aflevering van het stageboekje, opmaak van de interne deontologische en professionele regels, de ondersteuning van de verschillende beroepsorganen/beroepsinstanties, beperking van de professionele aansprakelijkheid van haar leden, inning van de jaarlijkse bijdrage, het up-to-date houden van de tabel met vermelding van de actieve gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders.
     
  2. Het beroep controleren: naleving van de deontologische, wettelijke, professionele en tarifaire verplichtingen door haar leden, opvolging van de bezwaren en klachten van disciplinaire aard, correct bijhouden van de kwaliteitsrekeningen en van de boekhouding binnen de studies van de gerechtsdeurwaarder, gelijkvormigheid van de plaatsvervangingen.
     
  3. Het beroep officieel vertegenwoordigen: adviesbevoegdheid bij de openbare instanties en overheden, vertegenwoordiging in rechte van het beroep.

Meer informatie over deze verschillende bevoegdheden vindt u in artikel 555/1 van het Gerechtelijk Wetboek.

 

Juridische dienst

De juridische dienst van de Nationale Kamer (NKGB), bestaande uit een team gespecialiseerde juristen, biedt een brede ondersteuning:

  • aan de beroepsinstellingen: juridische follow-up van interne dossiers en projecten, opvolging van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, bijwerking en follow-up van huishoudelijke reglementen, beheer en follow-up van tuchtdossiers in nauwe samenwerking met de verslaggevers, en deelname aan werkzaamheden met betrekking tot de wetgeving die van toepassing is op gerechtsdeurwaarders;
  • aan de leden van de beroepsgroep: informatie over juridische actualiteit (interne omzendbrieven/aanbevelingen, intranet), analyse en oplossing van rechtscasussen, het schrijven van juridische FAQ's, actieve bijdrage als spreker aan het permanente opleidingsprogramma, nauwe samenwerking met diverse institutionele actoren van zowel de academische als de juridische wereld.