Taken

De wetgever kende aan de Nationale Kamer een aantal wettelijke taken toe, samengevat als volgt:

  1. Waken over de goede werking van het beroep: organisatie van de verkiezingen van de interne organen (directiecomité, algemene vergadering, benoemingscommissies, tuchtcommissies), dagelijkse boekhoudkundig en administratief beheer, omkadering van de permanente vorming, aflevering van het stageboekje, opmaak van de interne deontologische en professionele regels, de ondersteuning van de verschillende beroepsorganen/beroepsinstanties, beperking van de professionele aansprakelijkheid van haar leden, inning van de jaarlijkse bijdrage, het up-to-date houden van de tabel met vermelding van de actieve gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders.
     
  2. Het beroep controleren: naleving van de deontologische, wettelijke, professionele en tarifaire verplichtingen door haar leden, opvolging van de bezwaren en klachten van disciplinaire aard, correct bijhouden van de kwaliteitsrekeningen en van de boekhouding binnen de studies van de gerechtsdeurwaarder, gelijkvormigheid van de plaatsvervangingen.
     
  3. Het beroep officieel vertegenwoordigen: adviesbevoegdheid bij de openbare instanties en overheden, vertegenwoordiging in rechte van het beroep.

Meer informatie over deze verschillende bevoegdheden vindt u in artikel 555/1 van het Gerechtelijk Wetboek.