Nieuws

Vacante plaatsen voor gerechtsdeurwaarders

Terug naar overzicht
13/01/2023 • 12:00
Terug naar overzicht

Er werden 27 vacante plaatsen voor gerechtsdeurwaarders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 januari 2023 (zie bijlage).

Vlaanderen (8):

  • 1 betrekking in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen;
  • 3 betrekkingen in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen;
  • 1 betrekking in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen;
  • 3 betrekkingen in het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Brussel (9):

  • 9 betrekkingen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Wallonië (10):

  • 3 betrekkingen in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen;
  • 3 betrekkingen in het gerechtelijk arrondissement Luik;
  • 1 betrekking in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg;
  • 3 betrekkingen in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot
“FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL – RECHTERLIKE ORGANISATIE
DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTARISSEN - GERECHTSDEURWAARDERS - ROJ 011
WATERLOOLAAN, 115, 1000 BRUSSEL”.
Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevattende de documenten die staven dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 19 van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de rechtsdeurwaarders;
- een uittreksel uit het Strafregister uitgereikt na de bekendmaking van de vacante plaats;
- een verklaring op erewoord van de kandidaat-waaruit de periode(s) en de plaats(en) van tewerkstelling als kandidaat-gerechtsdeurwaarder blijken;
- een gedetailleerd curriculum vitae, conform aan het standaardformulier opgesteld door de Koning (https://justitie.belgium.be/nl/een_job_bij_justitie/vacatures/formulieren);
- een afschrift van het getuigschrift van de vereiste taalkennis (in de gevallen bedoeld in artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek).
De verzoekschriften moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad worden toegestuurd (artikel 515 van het Gerechtelijk Wetboek).
 
De benoemingsprocedure wordt elektronisch gevoerd.
Daartoe dient tegelijkertijd, naast de door de wet voorziene bij een ter post aangetekende zending aan de voornoemde instantie, ook een elektronische zending te gebeuren (ondertekend pdf document), van het volledige identieke dossier dat per post wordt toegezonden op het volgende mailadres van de FOD Justitie: vacatures.hdj-gdw@just.fgov.be.
De kandidaat wordt uitgenodigd tot het vervolledigen van het beschikbare formulier op het intranet van de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders.

MB _ BS.pdf